بی پولی

طراح لباسی که بعد از ازدواج بیکار می شود و در همین حین فرزندش هم به دنیا می آید، در  ابتدا به خاطر اینکه همسرش متوجه نشود از دوستانش پول قرض میگیرد و روزها را با آن می گذراند تا اینکه پس از چند ماه و